Calea Dorobanți, 54, București
+40 771669268
Urmariți-ne pe
Calea Dorobanți 54, București
+40 21 210 3456

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental. Uniunea Naţionala a Artiştilor din România(UNART) va dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor”sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

UNART îşi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Uniunea Natională a Artiştilor din Romania (UNART) este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică, non-guvernamentală fiind constituită prin libera asociere a membrilor fondatori artişti interpreţi sau executanţi. UNART este constituită şi funcţionează ca organism de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi şi executanţi în baza Decizei Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturi de autor nr.:41/28.03.2012, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 mai 2012 şi are ca obiect principal de activitate colectarea şi repartizarea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, artişti interpreţi sau executanti, români şi străini, ale căror prestaţii sunt utilizate pe teritoriul României.UNARTreprezintă, sustine, protejează şi promovează interesele şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, respectiv ale artiştilor intrepreţi sau executanţi, atât la nivel naţional cât şi pe plan internaţional.

UNART are sediul social în Municipiul Bucureşti, Calea Dorobanților, nr. 54, sectorul 1, tel: +40 21 210 3456, +40 21 210 4567, fax: +40 311 017 849, e-mail: office@unart.ro este înregistrata în Registrul Special al Asociatiilor şi Fundaţiilor sub nr. 88/03.05.2012 aflat la Grefa Judecatoriei Sectorului 1Bucureşti şi are Cod unic de identificare fiscal: RO 30179227

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul activităţii desfăşurate de UNART este efectuată în concordanţa cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016, indiferent dacă procesul de prelucrare, în sine, a datelor are loc sau nu în Uniune, iar aceasta prelucrare are la baza urmatoarele principii: prelucrarea se realizeaza în mod legal, echitabil şi transparent; colectarea este realizată în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea şi colectarea datelor se realizeaza doar pentru datele cu caracter personal necesare şi relevante limitate la scopul prelucrarii; colectarea are la baza doar date cu caracter personal exacte şi in cazul în care este necesar actualizate; pastrarea acestor date se realizezeaza atata timp cât scopul colectării şi prelucrării este atins;colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata de UNART in condiţii de integritate şi confidenţialitate fiind asigurată astfel o Securitate adecvată a datelor cu caracter personal deţinute.

UNART are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, sau o altă persoană, precum un salariat sau colaborator al dumneavoastra.

Scopul şi temeiul Prelucrării datelor cu caracter personal de către UNART

Scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal este distinct in funcţie de persoana vizată respectiv:

I)In relaţia cu titularii de drepturi conexe dreptului de autor, artişti interpreţi sau executanţi, membri sau nemembri scopul colectării şi prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal este îndeplinirea obiectului principal de activitate al UNART, respectiv colectarea şi repartizarea remuneraţiilor cuvenite din utilizarea prestaţiilor artisitice al caror titular sunteţi din piaţa de profil, scopul prelucrării fiind unul legal, în concordanta cu prevederile art. 6 alin 1 lit b) şi respectiv art. 6 alin 1 lit c) din Regulamentul 679/2016;

In situaţia în care titularul de drepturi conexe dreptului de autor, artist interpret sau executant, işi crează un cont în Platforma Online pusă la dispozitie de catre UNART şi în care titularul de drepturi conexe poate vedea statusul mandatului de gestiune acordat, a repartiţiilor şi platilor, actualizarea de informaţii privind repertoriu, atunci se pot prelucra date precum, nume de utilizator, parola, IP, tip browser folosit, tipul device-ului.

II)Daca sunteţi utilizator persoana fizică, vom putea prelucra date ce vă aparţin, precum nume şi prenume, adresa, nr. telefon, email, cont bancar, semnătură, iar dacă sunteţi utilizator persoană juridică, vom putea prelucra date ale reprezentanţilor legali sau personalului desemnat de dumneavoastră în relaţia cu UNART, precum nume si prenume, email, telefon, funcţie.

Scopul colectării datelor este emiterea de autorizaţii/licenţe şi gestiune economico-financiare şi administrativa, precum şi derularea comunicărilor comerciale, temeiul juridic al colectării şi prelucrării fiind cel prevăzut la art. 6 alin 1 lit b). din Regulamentul 679/2016;

Datele furnizate în baza relației contractuale vor fi prelucrate pana la momentul în care vei decide să soliciți ștergerea acestora ori iți vei exercita alt drept legal garantat. Perioada generală de retenție este în conformitate cu legislația aplicabilă.

III)Dacă sunteţi o persoană fizică sau juridică care doreşte să afle informaţii despre activitatea noastră sau doreşte să ne contacteze în orice alt scop, prin email, fax sau telefonic, in scopul derularii comunicarilor comerciale cu dumneavoastră. vom prelucra datele pe care dumneavoastră ni le veti comunica, precum: nume şi prenume, funcţie, email, telefon, fax etc. şi le vom prelucra pentru a vă raspunde sau pentru motivul pentru care ne-aţi  contactat, temeiul prelucrării datelor cu caracter personal fiind cel cel prevăzul la art. 6 alin 1 lit. f) din Regulamentul 679/2016, respectiv preucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o altă parte terţă.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal in realizarea obiectului principal de activitate şi nu numai, UNART şi colaboratorii acestuia, imputerniciţi conform titulaturii impuse prin Regulament Nu realizează activităti de profilare, astfel cum este prevăzut în continutul Regulamentului 679/2016 UE.

Toate datele personale prelucrate de către UNART sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent ce permite subiectului de date/persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legale garantate.

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp legislaţia specifică prevede, raportat la termenele aplicable în funcţie de scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului din platforma online UNART și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, artisti interpreţi sau executanţi membri UNART, în realizarea scopului principal de activitate respectiv colectarea şi repartizarea remuneraţiilor cuvenite în temeiul legislaţiei in vigoare următoarelor categorii de destinatari:

 • organisme de gestiune colectivă similare existente pe acelaşi domeniu de creaţie;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

–– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune privind îmbunătăţirea colectării şi repartizării remunerţiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, artişiti interpreţi sau executanţi din piaţa de profil atât la nivel national cât şi international;

-În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul nr 679/2016 UE, privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteţi cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului dpo@unart.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs.

cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.

Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede şi sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

In conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date/persoana vizată, ai urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces– înseamna că ai dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastra că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc iar, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinatate şi cum le protejăm,cât timp le pastrăm etc.
 • Dreptul la portabilitatea datelor– Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal întrun format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
 • Dreptul la opozitie Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul la rectificare Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporț
 • Dreptul la stergerea datelor (“de a fi uitat”) Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate

-v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ)

-dați curs unui drept legal de a vă opune

-acestea au fost prelucrate ilegal

-ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrării Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

-acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să

verificăm acuratețea acestora;

-prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți

nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

-v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este

în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

-avem consimțământul dvs.;

-pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;

-pentru a proteja drepturile UNART sau ale altei persoane fizice sau juridice.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri. Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectiva:

-produce efecte juridice cu privire la dvs.;

-vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

-ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

-este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.;

-se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

 • Dreptul de a vă adresa instituţiilor abilitate, respectiv dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul

G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Menţinăm faptul că, puteţi contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • prin e-mail la adresa e-mail: dpo@unart.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa în Municipiul Bucureşti, Calea Dorobanților, nr. 54, sectorul 1, cu mentiunea expresa “In atenția Responsabilului UNART cu protecția datelor”.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul UNART cu protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@unart.ro sau prin poștă sau curier la adresa sediului operatorului respectiv: Municipiul Bucureşti, Calea Dorobanților, nr. 54, sectorul 1, cu mentiunea:în atenția Responsabilului UNART cu protecția datelor cu caracter personal.

Acest document reprezintă Politica generală cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal UNART.